หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
   
นย 0023.1/ว 1299 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2561 ]   
นย 0023.1/ว1300 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2561 ]   
มท 0808.2/ว 1372 1-บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561  [ 11 พ.ค. 2561 ]   
มท 0808.2/ว 1372 2-บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561  [ 11 พ.ค. 2561 ]   
นย 0023.1/ว2547 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 26 มี.ค. 2561 ]   
นย 0023.1/ว2546 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 26 มี.ค. 2561 ]   
นย 0023.4/ว693 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นย 0023.4/ว 508 ขอให้ตรวจสอบการดำนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มี.ค. 2561 ]   
นย 0023.1/ว 325 , นย 0023.1/ว 324 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ก.พ. 2561 ]   
นย 0023.1/1248 1- การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2561 ครั้งที่ 1  [ 9 ก.พ. 2561 ]   
นย 0023.1/1248 2-การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2561 ครั้งที่ 1  [ 9 ก.พ. 2561 ]   
นย 0023.1/1248 3-การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2561 ครั้งที่ 1  [ 9 ก.พ. 2561 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2389 1-การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 24 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2389 2- การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 24 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2389 3- การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 24 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2389 4-การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 24 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2389 5-การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 24 ส.ค. 2560 ]   
นย 0023.3/ว 231 ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  [ 21 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2323 โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี  [ 18 ส.ค. 2560 ]   
ที่ นย 0023.1/ว2004 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 21 ก.ค. 2560 ]   
 
   
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3./ว2282  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน? กสว. มท 0820.2/ว2275  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2276  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด กสธ. มท 0819.2/ว2277  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2278  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 2/2561 กพส. มท 0810.7/ว2272  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2273 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว2274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2280  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.4/ว2246  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2271  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2252  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพร. มท 0812/ว2174  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
 
 
     
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ศรีจุฬา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การสื่อสารภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  น้ำประปา
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.หินตั้ง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หินตั้ง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หินตั้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.ศรีจุฬา -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
อบต.หินตั้ง -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 59 
อบต.ศรีจุฬา กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว (กสค.) [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 97 
อบต.ศรีจุฬา กิจกรรมเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นบ้านบางเม่าเหนือ หมู่ที่ 12 [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 70 
อบต.ศรีจุฬา กิจกรรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
อบต.ศรีจุฬา กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ อบต.ศรีจุฬาร่วมกับ รพ.สต.บ้านบางปรัง [ 12 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 127 
อบต.ศรีจุฬา กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง อบต.ศรีจุฬาร่วมกับ [ 12 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 87 
อบต.หินตั้ง -ประกาศสอบราคา- [ 9 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 54 
อบต.หินตั้ง -กิจการสภา- [ 9 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
อบต.หินตั้ง -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 9 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 44 
อบต.หินตั้ง -โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 9 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 70 
อบต.หินตั้ง เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 9 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
 
อบต.หินตั้ง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 1
อบต.หินตั้ง สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 211  ตอบ 0
อบต.ศรีจุฬา สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 0
อบต.หินตั้ง เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
           
       
   
 
 
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 0  
ช่องทางเฟสบุ๊ค อบต.ศรีจุฬา (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 420  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ศรีจุฬา จ.นครนายก (25 พ.ค. 2561)    อ่าน 380  ตอบ 0  
   
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP

อบต.ศรีจุฬา
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 611,846 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com